ZpětVycentrovat mapu

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Statutární město Opava.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a středoškolské vzdělání
  • lokalita: Horní náměstí 382/69, Opava, 74601
  • Přidáno: 6. 12. 2023

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace:

UpresnujiciInformace(KO: Bc. Majdanicsová Pavlína, tel.: 553 756 452, e-mail: pavlina.majdanicsova@opava-city.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně 
v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, personální 
a mzdové oddělení, Horní náměstí 69, 746 01 Opava.
Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení".
Termín ukončení příjmu přihlášek: 19.12.2023

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail,
- datum a podpis uchazeče

Požadované doklady:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech s ohledem na výše uvedené požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu VŠ i dodatek k diplomu; příp. vysvědčení o státní zkoušce - u diplomů vydaných do konce roku 2005), v případě VOŠ diplom a vysvědčení o absolutoriu)

Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové schránky, bude nutné u výpisu z evidence rejstříku trestů, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení vydaného MV zajistit pravost dokumentu jeho konverzí s ověřením shody obsahu a připojením ověřovací doložky; nebo tyto doručit vyhlašovateli v listinné podobě. Oba doklady budou po ukončení výběrového řízení vráceny.

Požadavky stanovené Statutárním městem Opava
- středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
- znalost vedení evidence došlé a odeslané pošty, i elektronické výhodou
- stylistické dovednosti, dobrá znalost českého pravopisu a základních pravidel úřední korespondence dle platných norem
- základní znalost práce s PC v prostředí Windows 10/11 (práce se soubory 
a složkami, práce s internetem), dobrá znalost programů MS Word a MS Excel, znalost práce s Outlook výhodou
- praxe v samosprávě nebo státní správě výhodou
- výborné organizační a komunikativní schopnosti
- časová flexibilita, samostatnost, odpovědnost, pečlivost, odolnost vůči stresu
- řidičský průkaz skupiny "B" výhodou

Bonusy zaměstnavatele: osobní ohodnocení, stravenková karta, benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené za rok, možnost čerpat 3 dny placeného indispozičního volna 

Platové zařazení: platová třída 7, stupeň dle prokázané praxe (Kč 18.680,- až 27.260,-) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Možnost postupného přiznání osobního příplatku - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.)

Vyžadované vzdělání: ÚSV s maturitou
Hrubá mzda: 18 680 – 27 260 Kč/měsíc