ZpětVycentrovat mapu

Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání

↓ Odpovědět

Nabídka práce na volnou pozici pro Město Dubňany.

  • dlouhodobá práce na plný úvazek
  • vyžadováno: praxe a středoškolské vzdělání
  • lokalita: Dubňany
  • Přidáno: 11. 4. 2024

Ostatní řídící pracovníci v oblasti vzdělávání:

UpresnujiciInformace(Předpokládaný nástup na pracovní místo: 01. 08. 2024
Požadavky: 
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
3. organizační a řídící schopnosti, osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy.
K přihlášce předložte následující písemnosti:
1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případné doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení, zejména odborném, které se vztahuje ke školské problematice),
2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
3. strukturovaný profesní životopis,
4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 3 měsíců).

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do pátku 10. 05. 2024 do 10.00 hod.  na adresu:
Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany. 

Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

Obálku označte slovy: "KONKURZ - NEOTVÍRAT". 
Za slovo konkurz vložte zkratku označení školy, do jejíhož konkurzu se hlásíte: MŠ I, MŠ II nebo ZUŠ.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
)

Vyžadované vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Hrubá mzda: 30 000 – 50 000 Kč/měsíc